.
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
.
.
2. Απολυτίκιο
.
Στίχοι
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου , ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου·
δι ' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας , τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας , τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας .
Βασίλειον ἱεράτευμα , Πάτερ Ὅσιε , Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε , δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος

Μουσική