Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 11

 

Ενέργεια΄-1

1. α. Γράψετε τη σχέση που δίδει το έργο δύναμης……………………………

β. ι.  Ένα σώμα βάρους Β αφήνεται να πέσει από ύψος h. Αποδείξετε ότι το έργο που παράγει το βάρος δίδεται από τη σχέση W=B.h 

ιι. Το ίδιο σώμα αφήνεται από το ίδιο σημείο και κατέρχεται το ίδιο ύψος γλιστρώντας σε κεκλιμένο επίπεδο. Αποδείξετε ότι το έργο που παράγει το βάρος του σώματος δίδεται πάλι από την προηγούμενη σχέση.

 

2. Ορισμός της Ενέργειας

Ενέργεια ενός σώματος είναι το ………………   που μπορεί κάποτε να παράξει.

 

2. Δυναμική Ενέργεια Θέσεως (Δυναμική βαρυτική ενέργεια)

είναι η ενέργεια που …………………………………………………………………………………

 

Εδ =

 

3. Δυναμική Ενέργεια Καταστάσεως (Δυναμική ελαστική ενέργεια)

είναι η ενέργεια ………………………………………………………………………………………..

 

Εδ =

 

4.  Κινητική Ενέργεια

είναι η ενέργεια …………………………………………………………………………

Εκ =

5. Μηχανική Ενέργεια

είναι …………………………………………………………………………………………….

 

 

 

6. Θεώρημα διατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………