Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1

Ορμή-1


1. Κέντρο μάζας σώματος

1.1 Ορισμός ……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….

1.2Τύπος

2. Ορμή σώματος

2.1 Ορισμός ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

(σχήμα-τύπος)

 

2.2 Μονάδες μέτρησης

 

3. Γενικότερος νόμος της δυναμικής

3.1 Διατύπωση……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

(τύπος)

 

3.2 Γραφικές παραστάσεις

C  rev 1

4. Θεώρημα διατήρησης της ορμής

4.1 Διατύπωση …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

4.2 Απόδειξη

4.3 Εφαρμογές: α) ……………………………. β) …………………………………..

 

5. Απομονωμένο σύστημα σωμάτων

5.1 Εσωτερικές δυνάμεις συστήματος …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

(Η συνισταμένη τους είναι ……………. διότι …………………………………………………..)

5.2 Εξωτερικές δυνάμεις συστήματος ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..

5.3 Απομονωμένο σύστημα σωμάτων …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

6. Κρούσεις

6.1 Πλαστική κρούση …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………...

6.2 Ελαστική κρούση …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

6.3 Γράψετε μια ομοιότητα και μια διαφορά πλαστικής και ελαστικής κρούσης

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

6.4 Εξισώσεις ελαστικής κρούσης

 

6.5 Πότε δυο σώματα ανταλλάσουν ταχύτητες;

 


Ανδρέας Χρυσάνθου

29/04/2012