ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ-1

 

1. Ένα σώμα εκτοξεύεται από το έδαφος κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα και επανέρχεται στο ίδιο  σημείο. Η  αντίσταση της ατμόσφαιρας θεωρείται αμελητέα.

α. Να βρείτε τη σχέση που δίδει το μέγιστο ύψος

β. Να αποδείξετε πως ο χρόνος ανόδου και ο χρόνος καθόδου του σώματος ισούνται.

γ. Να γίνει η γραφική παράσταση hmax = f (uo)

 

2. Ένα σώμα που βρίσκεται ακίνητο σε ύψος 80m σπάζει σε δυο κομμάτια, το Α και το Β, τα οποία εκτοξεύονται το Α κατακόρυφα προς τα πάνω και το Β κατακόρυφα προς τα κάτω με την ίδια αρχική ταχύτητα 30m/s. Να υπολογιστούν

α. για το σώμα Α

ι.  Ο χρόνος ανόδου

ιι. Το μέγιστο ύψος

ιιι. Ο χρόνος πτήσης

ιν. Η ταχύτητα με την οποία κτυπά στο έδαφος

β. για το σώμα Β

ι.  Ο χρόνος για να χτυπήσει στο έδαφος

ιι. Η ταχύτητα με την οποία κτυπά στο έδαφος

γ. Τι παρατηρείτε;

 

3. Ένα σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα 50m/s. Στην ίδια κατακόρυφο και από ύψος 60m εκτοξεύεται ταυτόχρονα άλλο σώμα προς τα πάνω με ταχύτητα 30m/s.

α. Σε πόσο χρόνο θα συναντηθούν τα δυο σώματα και σε ποιο ύψος

β. Να γίνουν γραφικές παραστάσεις της θέσης των δυο σωμάτων, y=f(t), σε σχέση με το χρόνο στους ίδιους βαθμολογημένους άξονες