ΠΛΑΓΙΑ ΒΟΛΗ

1. Σώμα εκτοξεύεται πλάγια προς τα κάτω με αρχική ταχύτητα uo και υπό γωνία φ ως προς το οριζόντιο επίπεδο.
α. Να σχεδιάσετε την τροχιά που θα διαγράψει το σώμα
β. Να αναφέρετε ένα σώμα που μπορεί να εκτελέσει τέτοια κίνηση
γ. Να γράψετε εξισώσεις για την ταχύτητα και τη θέση του σώματος

2. Σώμα εκτοξεύεται πλάγια προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα 100m/s . Η γωνία βολής μεταβάλλεται
2.1 Αν η γωνία βολής είναι 530
α.    ι. ποιες οι συντεταγμένες του σε χρόνο 2s.
ιι. ποιαν άλλη χρονική στιγμή θα έχει την ίδια κατακόρυφη συντεταγμένη;
β. Να υπολογίσετε
ι. το μέγιστο ύψος
ιι. και το μέγιστο βεληνεκές του
2.2    Να σχεδιάσετε στο ίδιο σχήμα τις βολές του υπό γωνίες 370,  450,  530

3. Από την οροφή μιας πολυκατοικίας εκτοξεύεται ένα σώμα με αρχική ταχύτητα 50m/s υπό γωνία 370 και πέφτει στο έδαφος σε 7s
α. Να υπολογιστεί το ύψος της πολυκατοικίας
β. Σε πόση απόσταση από την πολυκατοικία θα πέσει
γ. Με πόση ταχύτητα θα κτυπήσει στο έδαφος
δ. Υπό ποια γωνία θα κτυπήσει στο έδαφος
ε. Πότε θα ξαναπεράσει από το ύψος της πολυκατοικίας;