ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - 1

 

  1. α. Να δώσετε τον ορισμό του ηλεκτρικού πεδίου.

β. Τι είναι ομογενές ηλεκτρικό πεδίο;

γ.   ι.  Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται γύρω από ηλεκτρικό δίπολο.

ιι. Να φέρετε στο πεδίο αυτό την ισοδυναμική επιφάνεια των 0V και ακόμη μια ισοδυναμική επιφάνεια δεξιά και μια αριστερά της προηγούμενης

 

2. Δυο ηλεκτρικά φορτία +5.10-8C  και -2.10-8 C βρίσκονται στις δυο απέναντι πλευρές τετραγώνου πλευράς 3cm.

α. Να υπολογιστούν

ι.  η δύναμη που ασκούν μεταξύ τους τα δυο φορτία

ιι. η ένταση και το δυναμικό του πεδίου που δημιουργούν τα δυο φορτία σε μιαν ενδιάμεση κορυφή του τετραγώνου και στο κέντρο του τετραγώνου.

β. Ένα φορτίο 2.10-10 C περνά από την ενδιάμεση κορυφή και στη συνέχεια από το κέντρο του τετραγώνου. Να υπολογιστεί το έργο του πεδίου

 

3. Ένα σφαιρίδιο μάζας 4.10-4 Kg που φέρει φορτίο 2.10-10 C κρέμεται από νήμα μήκους 50cm.. Στην περιοχή του δημιουργείται οριζόντιο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο το οποίο εκτρέπει το νήμα κατά 300 .

α. Να γίνει κατάλληλο σχήμα.

β. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκήθηκε στο φορτίο από το πεδίο.

γ. Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου.

δ. Να υπολογιστεί η διαφορά δυναμικού μεταξύ αρχικής και τελικής θέσης του σφαιριδίου.

 

.