ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 2

χρόνος 20  λεπτά-βαθμοί 10/20

 

 

Ένα σώμα εκτελεί την ταλάντωση του διαγράμματος.

 

Image_6

1. Να γραφεί η εξίσωση της ταλάντωσης

 

2. Να υπολογιστούν για το σώμα

α. Η ταχύτητα του στο κέντρο της ταλάντωσης

β. Η επιτάχυνσή του στο άνω άκρο της ταλάντωσης

 

3. Να υπολογιστούν η απομάκρυνση, η ταχύτητα και η επιτάχυνσή του τη χρονική στιγμή 1.5s

 

4. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις της ταχύτητας και επιτάχυνσής του σε σχέση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες

 

5. Να γίνει η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης του σε σχέση με την απομάκρυνση σε βαθμολογημένους άξονες.