Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 12

 

Ένέργεια-2

1.Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος  h. Να υπολογιστεί η ταχύτητά του όταν φτάνει στο έδαφος. (Γνωστά g, h         Τριβές δεν υπάρχουν )

 

  2. Ένα σώμα μάζας m  ρίχνεται κατακόρυφα προς τα κάτω από ύψος h με αρχική ταχύτητα .u0 και φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα u.

α. Να γραφεί σχέση που δίδει την αρχική μηχανική του ενέργεια

β. Να γραφεί σχέση που δίδει την τελική μηχανική του ενέργεια

γ. Να υπολογιστεί η τελική του ταχύτητα με βάση τα αρχικά δεδομένα

(Τριβές δεν υπάρχουν)

 

  3. Σώμα μάζας 2Kg αφήνεται να πέσει από ύψος 45m και φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 20m/s. Υπολογίστε την ενέργεια που χάθηκε λόγω τριβών με την ατμόσφαιρα.

 

  4. Ένα σώμα μάζας 200g   ρίχνεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα 40m/s και φτάνει σε ύψος 50m. Να υπολογιστεί η αντίσταση του αέρα

 

  5. Σώμα ρίχνεται από ύψος 10m κατακόρυφα προς τα κάτω με ταχύτητα 5m/s. Χτυπώντας στο έδαφος ανακλάται προς τα πίσω χάνοντας το 25% της ενέργειάς του.

α. Με πόση ταχύτητα κτυπά στο έδαφος

β. Μέχρι ποιο ύψος θα ανεβεί μετά την ανάκλαση;