Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 17

Συμβολή - 1

1. Τι είναι σύμφωνες πηγές κυμάτων

…………………………………………………………………………………………………

 

2. Τι είναι συμβολή των κυμάτων

…………………………………………………………………………………………………

 

3. Τι είναι ενίσχυση των κυμάτων και πότε συμβαίνει

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

4. Τι είναι απόσβεση και πότε συμβαίνει

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

5. Τι είναι στάσιμο κύμα και πως δημιουργείται

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

6. Τι είναι κοιλίες και τι δεσμοί. Ποια η απόσταση μεταξύ τους

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

7. Πότε ένα στάσιμο κύμα ξεκινά με κοιλία και πότε ξεκινά με δεσμό

…………………………………………………………………………………………………

 

8. Σύγκριση τρέχοντος και στάσιμου κύματος

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

9.  α. Να χαράξετε τους κροσσούς ενίσχυσης και απόσβεσης και να τους ονομάσετε

β. Να σημειώσετε, επίσης, τους δεσμούς και τις κοιλίες

Inter


Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012