Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 17

Συμβολή – 2

Άσκηση

α. Τι είναι κύμα. Να διακρίνετε μεταξύ εγκαρσίων και διαμήκων κυμάτων.

β. Το διάγραμμα δείχνει τη συμβολή δυο κυμάτων που διαδίδονται στην επιφάνεια νερού,  σε μiα συσκευή  παραγωγής υδατίνων κυμάτων. Οι δυο πηγές είναι σύμφωνες και εκτελούν ταλάντωση με πλάτος 1,5mm. Στις συνεχείς γραμμές έχουμε ενισχυτική συμβολή και στις διακεκομμένες καταστροφική συμβολή.

ι. Να εξηγήσετε τους όρους σύμφωνες πηγές κυμάτων και συμβολή.

ιι. Σε ποια σημεία της επιφάνειας έχουμε ενισχυτική και σε ποια καταστροφική συμβολή;

ιιι. Αν οι πηγές των κυμάτων Π1 και Π2 πάλλονται με συχνότητα 8Hz και οι αποστάσεις Π1Γ και Π2Γ είναι 30cm και 22cm αντίστοιχα , να υπολογίσετε το μήκος των κυμάτων που παράγουν οι δυο πηγές, καθώς και την ταχύτητα διάδοσης  των κυμάτων στο νερό.

ιν. Να υπολογίσετε το πλάτος τα ταλάντωσης στα σημεία Γ και Δ αν η απόσβεση θεωρηθεί αμελητέα.

γ. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος κατά μήκος της ευθείας Π1Π2 . Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. Η απόσταση Π1Π2 να θεωρηθεί ακέραιο πολλαπλάσιο του λ.

δ. Να γράψετε την εξίσωση για το κύμα δεξιά του Π2 κατά μήκος της ευθείας που ενώνει τις δυο πηγές.

Inter 2


Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012