Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 15

Συντονισμός 

1. Από κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς 20N/m κρέμεται σώμα μάζας 2Kg. Σ’ αυτό ασκείται κατακόρυφη δύναμη F=5ημ(2π/3)t.

α. Η ταλάντωση του ελατηρίου  είναι ελεύθερη ή εξαναγκασμένη και γιατί.

β. Να υπολογίσετε την ιδιοπερίοδο του ελατηρίου και την περίοδο της δύναμης.

γ. Ποια η περίοδος ταλάντωσης του ελατηρίου;

δ. Αν η περίοδος της εξωτερικής δύναμης αυξάνεται πως θα μεταβάλλεται το πλάτος της ταλάντωσης του ελατηρίου;

ε. Πως θα τα καταφέρουμε το ελατήριο να πάθει συντονισμό;

 

2. Η διπλανή γραφική παράσταση δείχνει τη μεταβολή του πλάτους της ταλάντωσης μαθηματικού εκκρεμούς  πάνω στο οποίο επιδρά δονητής μεταβλητής συχνότητας.

Να σχεδιαστεί η καμπύλη συντονισμού ενός άλλου εκκρεμούς του ίδιου μήκους, που βρίσκεται στον πλανήτη Άρη, όπου η επιτάχυνση της βαρύτητας είναι πιο μικρή και η ατμόσφαιρα πιο αραιή. (Να εξηγήσετε τις σκέψεις σας)

 

Resonance

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

10/05/2012