Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 31

Επαγωγή - 4

Ασκήσεις

1. α. Η οριζόντια συνιστώσα του γήινου μαγνητικού πεδίου είναι 2.10-3Τ . Σχεδιάστε την στη κόλλα σας ώστε να βλέπει προς εσάς.

β. Αλουμινένια ράβδος μήκους 50cm αφήνεται να πέσει. Να σχεδιάσετε τη δύναμη Laplace που ασκείται σε ένα ηλεκτρόνιό της.

γ. Να εξηγήσετε γιατί δημιουργείται τάση στα άκρα της ράβδου.

δ. Αν g=10m/s2 να βρείτε τη σχέση της τάσης με το χρόνο και να την παραστήσετε γραφικά.

 

2. Σχεδιάστε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετο προς την κόλλα σας με φορά προς τα κάτω. Σ΄αυτό σχεδιάστε ένα συρμάτινο πλαίσιο σχήματος κύκλου ακτίνας 20cm και αντίστασης 0,4Ω που τοποθετείται κάθετα στις μαγνητικές γραμμές. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου ελαττώνεται από 0,5Τ σε 0,2Τ σε 0,1π s.

α. Εξηγείστε γιατί δημιουργείται ηλεκτρική τάση στο πλαίσιο και υπολογίστε την τιμή της

β. Υπολογίστε την ένταση του επαγωγικού ρεύματος που διαπερνά το πλαίσιο και σχεδιάστε τη φορά του δίνοντας τις κατάλληλες εξηγήσεις.

 

3. Ο αγωγός ΓΕ σύρεται προς τα δεξιά με σταθερή ταχύτητα.

α. Να σχεδιαστεί η τάση από επαγωγή που αναπτύσσεται σ’ αυτό, το επαγωγικό ρεύμα που

δημιουργείται και η δύναμη Laplace στον αγωγό ΓΕ

β.. Να αποδειχθεί ότι η μηχανική ισχύς που δαπανάται για τη μετακίνηση του αγωγού ΓΕ είναι ίση με την ηλεκτρική ισχύ που αναπτύσσεται στο κύκλωμα

( Δεδομένα: Pμ = F.u                 Pη = Ι2.R = I.U )

 Induction 4

4. U=1,5V  B=0,3T

m=10g  R=0,5Ω του αγωγού ZH

ZH=20cm

Ο αγωγός ΖΗ ολισθαίνει χωρίς τριβές  στους αγωγούς ΑΕ και ΓΔ

α. Σχεδιάστε το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό και εύρετε τη φορά της δύναμης Laplace στον ΖΗ

β. Υπολογίστε την αρχική επιτάχυνση του αγωγού

γ. Όταν η ταχύτητα του αγωγού φτάσει τα 15m/s πόση ένταση ρεύματος θα διαρρέει τον αγωγό;

δ. Ποια η μέγιστη (ορική) ταχύτητα που μπορεί να αποκτήσει ο αγωγός;

ε. Να γίνει γραφική παράσταση της έντασης του ρεύματος σε σχέση με την ταχύτητα

Induction 5

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012