Επανάληψη 4

ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ  

1. Βάρος

α. Τι είναι βάρος ενός σώματος;

 


β. Σχεδιάστε μια πέτρα που βρίσκεται στον αέρα.

Έστω ότι έχει βάρος 5Ν

ι. Σχεδιάστε το

 

ιι. Το βάρος αυτού του σώματος

έχει μέτρο       

το σημείο εφαρμογής του ονομάζεται κέντρο βάρους

η διεύθυνση  του είναι η κατακόρυφος

και η φορά του είναι προς τα κάτω  

 

2. Μάζα

α. Τι είναι μάζα ενός σώματος

 

 


β. Η σχέση μάζας και βάρους είναι Β=mg


γ. Ένα σώμα έχει μάζα 1200g. Να υπολογίσετε το βάρος του.

 

 


δ. Με ποιο όργανο μετρούμε τη μάζα και με ποιο το βάρος ενός σώματος;

 


ε. Σε ένα πύραυλο που απομακρύνεται από τη γη υπάρχει ένας αστροναύτης. Μεταβάλλονται η μάζα ή το βάρος του και πως;

 

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

05/09/2012