Μάθημα 3

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ


1. Ορισμός

Επιτάχυνση ενός σώματος είναι η μεταβολή της ταχύτητάς του στη μονάδα του χρόνου

Image7

Συνδυάζοντας τις πιο πάνω εξισώσεις βγαίνει και η εξίσωση

u2 = u02 + 2a x 

 

Στις πιο πάνω τρεις εξισώσεις αν η ταχύτητα ή επιτάχυνση έχουν αρνητική φορά, τα μεγέθη αυτά έχουν αρνητική τιμή.