ΚΥΜΑΤΑ 3

Συμβολή

 

  1. α. Τι είναι συμβολή των κυμάτων.

β. Πότε δυο πηγές κυμάτων λέγονται σύμφωνες.

γ. Δυο σύμφωνες πηγές εγκαρσίων κυμάτων εκπέμπουν κύματα στον ίδιο χώρο. Σε ποια σημεία του χώρου θα συμβαίνει ενίσχυση;


  2. Δυο σύμφωνες πηγές κυμάτων που απέχουν τρία μήκη κύματος εκπέμπουν σφαιρικά κύματα στον ίδιο χώρο.

α.  ι. Να γίνει κατάλληλο σχήμα στο οποίο να φαίνονται οι κροσσοί ενίσχυσης και απόσβεσης.

ιι. Πόσοι τέτοιοι κροσσοί σχηματίζονται;

β. ι. Στο ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τις δυο πηγές να σημειωθούν οι δεσμοί και κοιλίες του στάσιμου κύματος.

ιι. Πόσον απέχει ένας δεσμός από τη γειτονική του κοιλία;

 

  3. Δυο σύγχρονες πηγές κυμάτων που απέχουν 30cm εκπέμπουν υδατικά κύματα μήκους κύματος 4cm, πλάτους 1cm και ταχύτητας 20cm/s.

α. Να γραφεί η εξίσωση του κύματος που παράγει η μια πηγή αν αυτό ταξιδεύει στην ευθεία που ενώνει τις δυο πηγές και κατευθύνεται

ι. δεξιά της,

ιι. αριστερά της

β. Στην ευθεία που ενώνει τις δυο πηγές και σε απόσταση 10cm από τη μια βρίσκεται το σημείο Σ. Να υπολογιστεί η απομάκρυνση του σημείου αυτού τις χρονικές στιγμές 0.6s και 2.4s αν βρίσκεται

ι. δεξιά της γειτονικής του πηγής.

ιι. αριστερά της γειτονικής του πηγής

γ.  Να γίνει γραφική παράσταση της απομάκρυνσης του σημείου Σ σε σχέση με το χρόνο (t=3.0s) αν βρίσκεται εκτός του ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει τις δυο πηγές.

.

.