ΕΠΑΓΩΓΗ

Διαγώνισμα-1

 

  1. α. Να δώσετε τον ορισμό του φαινομένου της επαγωγής.

β. Να αναφέρετε ένα παράδειγμα του φαινομένου αυτού.

γ. Να διατυπώσετε το νόμο της επαγωγής.

δ. Ένα συρμάτινο πλαίσιο σχήματος κύκλου ακτίνας 0,2m βρίσκεται σε μαγνητικό πεδίο έντασης 3Τ και είναι κάθετο προς αυτό. Γυρίζουμε ανάποδα το πλαίσιο σε 0,5s. Να υπολογιστεί η παραγόμενη τάση.

 

     2. α. Να διατυπώσετε το νόμο του Lenz.

β. Να αναφέρετε ένα παράδειγμα.

γ. Πως συνδέεται ο νόμος αυτός με το αξίωμα διατήρησης της ενέργειας;

δ. Ένας αλουμινένιος δακτύλιος κυλά σε οριζόντιο δάπεδο. Κάποια στιγμή εισέρχεται σε μαγνητικό πεδίο και παρατηρείται πως σταματά πολύ γρήγορα. Να εξηγήσετε το φαινόμενο αυτό.

 

    3. Συρμάτινο πλαίσιο σχήματος τετραγώνου διέρχεται από μαγνητικό πεδίο έντασης 0,5Τ κινούμενο με σταθερή ταχύτητα 2m/s, όπως δείχνει το πιο κάτω σχήμα. Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις σε σχέση με το χρόνο, σε βαθμολογημένους άξονες

α. της μαγνητικής ροής που περνά από το πλαίσιο,

β. της τάσης που αναπτύσσεται σ’ αυτό

γ. της δύναμης Laplace που ασκείται στο πλαίσιο και

δ. της ηλεκτρικής ισχύος που αναπτύσσεται στο πλαίσιο.

 

Induction 1