1.  ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ

Θεοτοκίον Αὐτόμελον

Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου,

καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον, τὸ τῆς ἁγνείας σου,

ὁ Γαβριὴλ καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε·

Ποῖόν σοι ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον,

τί δὲ ὀνομάσω σε; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι·

διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι·

Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη.

 

2.     

  3. Τη υπερμάχω        4. Ακάθιστος Ύμνος