Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ
.
ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
.
Μεγάλο Σάββατο
.
anastasis_01
.
Ευαγγέλιο;;
Το Μεγάλο Σάββατο γιορτάζουμε την κάθοδο του Χριστού στον Άδη, όπου κήρυξε το Ευαγγέλιό του και έσωσε όσους νεκρούς πίστεψαν σ' αυτό. Αυτό είναι πίστις της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν γνωρίζω αν τα άλλα χριστιανικά δόγματα ασπάζονται την πίστιν αυτή. Κανένα από τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν αναφέρεται στο θέμα αυτό. Επίσης δεν αναφέρεται στο Σύμβολο της Πίστεως. Η Παράδοση της Εκκλησίας μας, όμως, το καθιέρωσε και αυτό φαίνεται από την πρωινή ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου. Σ΄αυτήν τα αναγνώσματα από την Παλαιά Διαθήκη και οι ύμνοι που περιλαμβάνει μιλούν καθαρά για την πίστιν αυτή.
Ο Ορθόδοξος λαός πολύ αγάπησε την ακολουθία αυτή και γι' αυτό προσέρχεται μαζικά στους ναούς. Εύκολα μπορεί να διαγνώσει κανείς στα πρόσωπα των πιστών, την ανακούφιση από την νίκη του Εσταυρωμένου πάνω στον σκοτεινό Άδη και την ελπίδα που αποπνέει αυτή. Είναι ένα βάλσαμο για τη θλίψη που γευόμαστε όλη τη Μεγάλη Βδομάδα, για τα όσα πέρασε ο αρχηγός της Πίστεώς μας. Είναι επίσης μια πρόγευση για το μέγα γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου, που ακολουθεί την επομένη και τη μεγάλη χαρά που φέρνει στις καρδιές μας.
Ίσως είναι γι'αυτό που με χαρούμενη διάθεση, μετά την πρωινή Θεία Λειτουργία, ετοιμάζουμε τα κόκκινα αυγά, τις φλαούνες και το πλούσιο γεύμα του πασχαλινού τραπεζιού. Φανταστείτε η Εκκλησία μας να θεωρούσε πένθιμη την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου, τι κέφι θα είχαμε για όλα αυτά. "Πάντα εν Σοφία εποίησε"! Κι ακόμη "ζήτω η λαΙκή σοφία" που δημιουργεί την Παράδοσή μας!
Ας αναφωνήσουμε λοιπόν μαζί με τους πατέρες της Εκκλησίας: ΑΝΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ!!
anastasis_02
Απόστολος

Προς Ρωμαίους Στ, 3 -11

Όσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν;  συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν.  εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα, 6 τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ·  ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας.  εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ, εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνῄσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει.  ὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ, ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ.  οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Ανδρέας Χρυσάνθου
14/04/2012
.
Αγίου Επιφανείου, Επισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου
4ος αιώνας
.