Ιδιαίτερα Μαθήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

 

Student

Διάβασμα, Αθήνα 1966

.

.

ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Από έμπειρο καθηγητή


2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Β' Λυκείου

Γ' Λυκείου

 

3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

Β΄Λυκείου

Γ' Λυκείου


4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β' ΚΑΙ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

 Β' Λυκείου             

Γ' Λυκείου 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ – 1

Λύκειο Σολέας 2005


ΜΕΡΟΣ Α΄: Περιλαμβάνει 6 ερωτήσεις. Να απαντήσετε και στις έξι ερωτήσεις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείτε με πέντε μονάδες.

 

1. Στο διπλανό σχήμα δίνεται η γραφική παράσταση της μετατόπισης σε συνάρτηση με το χρόνο t, ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα.

Move 1

α) Να αναγνωρίσετε τα είδη της κίνησης

β) Να βρεθεί η ταχύτητα τις χρονικές  στιγμές 1s, 4s, 6s, 9s.

 

2. Ένα αυτοκίνητο λόγο βλάβης στη μηχανή του χάνει λάδι. Κάθε 4s πέφτει μια σταγόνα λάδι από τη μηχανή που αφήνει σημάδι στο δρόμο. Στο σχήμα φαίνονται 4 διαφορετικές διατάξεις σταγόνων που σχηματίζονται στο ίδιο διάστημα 200m πάνω στο δρόμο.

Move 2

Για ποια ή ποιες  διατάξεις:

α) το αυτοκίνητο σας επιταχύνεται,

β) κινείται με σταθερή ταχύτητα και

γ) η μέση ταχύτητα είναι η μεγαλύτερη

 

3. Ο δίσκος που φαίνεται στο σχήμα περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Στα σημεία Α και Β πάνω στο δίσκο βρίσκονται δύο σώματα με τις ίδιες μάζες.

 

Gravity 1

Αν R2 = 2R1 να βρείτε το λόγο

α. των γραμμικών τους ταχυτήτων.

Β. των κεντρομόλων δυνάμεων σ’ αυτά

 

4. Από τη ταράτσα ενός κτιρίου αφήνεται να πέσει ελεύθερα ένα σώμα. Το σώμα φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 30m/s.

Να βρείτε:

α) Το συνολικό χρόνο κίνησης του σώματος.

β) Το ύψος του κτιρίου

 

5. Σώμα μάζας 2 kg, που κινείται με σταθερή ταχύτητα Uo, αρχίζει να ασκείται σταθερή δύναμη F=20N, παράλληλη προς την ταχύτητα, η οποία μετά πάροδο χρόνου 10s επαναφέρει το σώμα στο σημείο το οποίο βρισκόταν όταν άρχισε να ενεργεί η δύναμη.

Να υπολογιστεί η αρχική ταχύτητα του σώματος.

 

6. Αν η Γη θεωρηθεί ομογενής σφαίρα ακτίνας R και go είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας

στην επιφάνεια της, να βρεθεί σε πόσο ύψος από την επιφάνειά της η επιτάχυνση της βαρύτητας έχει τιμή go/4.

 

 

ΜΕΡΟΣ Β: Από τις έξι ερωτήσεις να απαντήσετε μόνο τις τέσσερις. Κάθε σωστή απάντηση βαθμολογείται με 10 μονάδες.  

1. Σώμα βάρους 20Ν, αφήνεται χωρίς αρχική ταχύτητα από σημείο Κ τεταρτημορίου ακτίνας R= 2m. Το σώμα ολισθαίνει μέχρι το σημείο Λ όπου έχει ταχύτητα u=5m/s. Στην συνέχεια ολισθαίνει σε οριζόντιο επίπεδο και ηρεμεί λόγω τριβών στο Μ αφού διανύσει διάστημα ΛΜ= 40m.

Friction 2

Να βρείτε:

α) Το έργο της τριβής από το Κ στο Λ και από το Λ στο Μ.

β) Το συντελεστή τριβής στην οριζόντια επιφάνεια

 

2. α)  Να δώσετε τον ορισμό της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου.

β)  Δύο ακίνητα σημειακά φορτία Q1 = 20´10-8 C και Q2 = 5´10-8 C είναι τοποθετημένα στις θέσεις Α και Γ αντίστοιχα που απέχουν μεταξύ τους απόσταση 10cm.

Ι)   Να βρείτε την ένταση (μέτρο διεύθυνση και φορά) στο μέσο Μ της απόστασης ΑΓ, του ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται και στα δύο φορτία. (Δίδεται k = 9 ´109 Nm2C-2)

ΙΙ)  Να βρείτε τη δύναμη που θα δεχθεί ένα φορτίο q = 4 ´10-8 C το οποίο θα φέρουμε στο σημείο Μ ( το μέσο της απόστασης ΑΓ).

ΙΙΙ)  Να υπολογίσετε το συνολικό δυναμικό στο σημείο Μ

 

3. Τεχνητός δορυφόρος μάζας m = 500kg κινείται γύρω από τη Γη σε κυκλική τροχιά σε ύψος 4R από την επιφάνεια της Γης. Δίνονται go =10 m/s2 και RΓ = 6400km. Ζητούνται:

α) Το βάρος του δορυφόρου στο ύψος h

β) Η γραμμική ταχύτητα του δορυφόρου

γ) Η περίοδος Τ της κίνησης του δορυφόρου

δ) Η κινητική και η δυναμική ενέργεια

 

4. Μαθητής χρησιμοποίησε την πιο κάτω διάταξη με σκοπό να μετρήσει το συντελεστή τριβής.

Inclined 2

Τοποθέτησε το σώμα Σ μάζας m=500g πάνω σε κεκλιμένο επίπεδο. Άρχισε να αυξάνει την κλίση του κεκλιμένου επιπέδου ώστε το σώμα να ολισθαίνει με σταθερή ταχύτητα. Επανάλαβε τρεις φορές την ίδια διαδικασία. Μέτρησε γωνίες φ1 = 21ο, φ2 = 23ο, φ3 = 22ο αντίστοιχα.

 

Ζητούνται:

α)  να δείξετε ότι το σώμα ολισθαίνει με σταθερή ταχύτητα όταν  εφφ = η,

β)  να υπολογίσετε το συντελεστή τριβής σώματος – επιπέδου που βρήκε ο μαθητής,

γ)  εξηγήστε αν θα αλλάξει η τιμή του συντελεστή τριβής αν το σώμα εφάπτεται στο επίπεδο με την μικρότερη επιφάνεια,

δ) να βρείτε τη δύναμη της τριβής μεταξύ σώματος-επιπέδου όταν η κλίση είναι φ = 60ο

ε) να υπολογίσετε την επιτάχυνση του σώματος όταν φ=60ο

 

5. Δίνεται το πιο κάτω κύκλωμα:

 Circuit 3

Αν R1= 4Ω , R2= 4Ω, R3= 5Ω, R4= 7Ω, R5= 5Ω και U= 24V, ζητούνται:

α)  Η ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος.

β) Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τις αντιστάσεις.

γ) Η διαφορά δυναμικού στα άκρα της R4.

 

6. Ένα σώμα Α βάλλεται οριζόντια από ύψος Η = 100m με αρχική ταχύτητα υΑ = 50m/s. Ταυτόχρονα ένα άλλο σώμα Β που βρίσκεται στο έδαφος και στην ίδια κατακόρυφο με το σώμα Α βάλλεται πλάγια υπό γωνία φ και με αρχική ταχύτητα υΒ = 100m/s.

Να υπολογίσετε το ύψος από το έδαφος και την οριζόντια μετατόπιση από το σημείο βολής που θα συναντηθούν τα δύο σώματα.

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’: Από τις τρεις ασκήσεις να λύσετε μόνο τις δύο. Κάθε σωστή άσκηση βαθμολογείτε με 15 μονάδες.

1.  Σε σώμα μάζας m = 3kg  που αρχικά ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, ασκείται οριζόντια δύναμη ομόρροπα  μια δύναμη F = 6N για χρόνο t= 5s. Στην συνέχεια η F καταργείται και αφού το σώμα διανύσει διάστημα S3 σταματά. Αν n=0,2

α) να μελετήσετε την κίνηση,

β) να υπολογίσετε την επιτάχυνση, την ταχύτητα και το διάστημα σε κάθε φάση

γ)να κάνετε τα διαγράμματα  (μον.6).

 

 

2.  Τρία σημειακά φορτία q1, q2, και q3 είναι τοποθετημένα στο κενό, όπως φαίνεται στο σχήμα.

 Static El 2

Ζητούνται:

α) το μέτρο, η διεύθυνση και η φορά της ολικής έντασης στο σημείο Α που οφείλεται και στα τρία φορτία

β) το δυναμικό στο σημείο Α που οφείλεται σε κάθε φορτίο ξεχωριστά και το συνολικό δυναμικό

γ) το μέτρο, η διεύθυνση και η φορά της δύναμης που πρέπει να ασκείται σ’ ένα φορτίο q4=5μC έτσι ώστε να ισορροπεί στο σημείο Α. .

 

 

 3. Τα δύο σώματα Σ1 και Σ2 του διπλανού σχήματος είναι ενωμένα με νήμα και έχουν μάζες m1=2kg  και m2=3kg. Το σώμα Σ1 απέχει από το επίπεδο ΔΕ απόσταση h=2m και το σώμα Σ2 μπορεί να ολισθαίνει στο επίπεδο ΑΓ. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου ΑΓ είναι η=0,5. Τη χρονική στιγμή t = 0s αφήνουμε τα δύο σώματα ελεύθερα.

 Friction 3

Ζητούνται:

α) Να δείξετε ότι τα σώματα θα κινηθούν δεξιόστροφα και να βρείτε την επιτάχυνση τους.

β) Η χρονική στιγμή t1 της σύγκρουσης του σώματος Σ1 με το επίπεδο ΔΕ

γ) Η ταχύτητα U2 που θα αποκτήσει το σώμα Σ2 τη χρονική στιγμή t1

δ) Τη χρονική στιγμή t2 κατά την οποία το Σ2 σταματά στο επίπεδο ΑΓ.(Να θεωρήσετε ότι το επίπεδο ΑΓ είναι αρκετά μακρύ και το σώμα Σ2 δεν φτάνει μέχρι την τροχαλία).

 

 

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 32

Επαγωγή - 5

Ασκήσεις  

1. Σε μια μικρή γεννήτρια το μαγνητικό πεδίο έχει ένταση 0,2Τ, το πηνίο έχει 100 σπείρες, εμβαδό 2x10-2 m2 και περιστρέφεται με συχνότητα  25 Hz .

Να γίνει γραφική παράσταση της παραγόμενης τάσης σε σχέση με το χρόνο.

 

2. α) Πόση τάση αναπτύσσεται στο δευτερεύον του μετασχηματιστή του σχήματος;

β) Αν R1=0  τι θα συμβεί στο πρωτεύον πηνίο;

 Induction 6

3. Αν στο πρωτεύον του προηγούμενου μετασχηματιστή εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση U1εν= 40V, 60Hz

α) Το πρωτεύον δεν καίγεται. Γιατί;

β) Ποιο το πλάτος της τάσης στο δευτερεύον;

γ) Ποια η συχνότητα της τάσης στο δευτερεύον;

 

4. Στο δευτερεύον του μετασχηματιστή της άσκησης 2 συνδέεται λαμπτήρας  20W να υπολογιστεί το ρεύμα που διαρρέει κάθε πηνίο.

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

15/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 31

Επαγωγή - 4

Ασκήσεις

1. α. Η οριζόντια συνιστώσα του γήινου μαγνητικού πεδίου είναι 2.10-3Τ . Σχεδιάστε την στη κόλλα σας ώστε να βλέπει προς εσάς.

β. Αλουμινένια ράβδος μήκους 50cm αφήνεται να πέσει. Να σχεδιάσετε τη δύναμη Laplace που ασκείται σε ένα ηλεκτρόνιό της.

γ. Να εξηγήσετε γιατί δημιουργείται τάση στα άκρα της ράβδου.

δ. Αν g=10m/s2 να βρείτε τη σχέση της τάσης με το χρόνο και να την παραστήσετε γραφικά.

 

2. Σχεδιάστε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο κάθετο προς την κόλλα σας με φορά προς τα κάτω. Σ΄αυτό σχεδιάστε ένα συρμάτινο πλαίσιο σχήματος κύκλου ακτίνας 20cm και αντίστασης 0,4Ω που τοποθετείται κάθετα στις μαγνητικές γραμμές. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου ελαττώνεται από 0,5Τ σε 0,2Τ σε 0,1π s.

α. Εξηγείστε γιατί δημιουργείται ηλεκτρική τάση στο πλαίσιο και υπολογίστε την τιμή της

β. Υπολογίστε την ένταση του επαγωγικού ρεύματος που διαπερνά το πλαίσιο και σχεδιάστε τη φορά του δίνοντας τις κατάλληλες εξηγήσεις.

 

3. Ο αγωγός ΓΕ σύρεται προς τα δεξιά με σταθερή ταχύτητα.

α. Να σχεδιαστεί η τάση από επαγωγή που αναπτύσσεται σ’ αυτό, το επαγωγικό ρεύμα που

δημιουργείται και η δύναμη Laplace στον αγωγό ΓΕ

β.. Να αποδειχθεί ότι η μηχανική ισχύς που δαπανάται για τη μετακίνηση του αγωγού ΓΕ είναι ίση με την ηλεκτρική ισχύ που αναπτύσσεται στο κύκλωμα

( Δεδομένα: Pμ = F.u                 Pη = Ι2.R = I.U )

 Induction 4

4. U=1,5V  B=0,3T

m=10g  R=0,5Ω του αγωγού ZH

ZH=20cm

Ο αγωγός ΖΗ ολισθαίνει χωρίς τριβές  στους αγωγούς ΑΕ και ΓΔ

α. Σχεδιάστε το ρεύμα που διαρρέει τον αγωγό και εύρετε τη φορά της δύναμης Laplace στον ΖΗ

β. Υπολογίστε την αρχική επιτάχυνση του αγωγού

γ. Όταν η ταχύτητα του αγωγού φτάσει τα 15m/s πόση ένταση ρεύματος θα διαρρέει τον αγωγό;

δ. Ποια η μέγιστη (ορική) ταχύτητα που μπορεί να αποκτήσει ο αγωγός;

ε. Να γίνει γραφική παράσταση της έντασης του ρεύματος σε σχέση με την ταχύτητα

Induction 5

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 30

Επαγωγή - 3

ΘΕΩΡΙΑ

Να γνωρίζετε τα εξής

1. Ορισμός της Επαγωγής

2. Νόμος της Επαγωγής

3. Κανόνας του Lenz

4. Σχέση κανόνα του Lenz και αξιώματος δράσης-αντίδρασης

5. Γιατί όταν μια μεταλλική ράβδος κινείται σε μαγνητικό πεδίο εμφανίζεται στα άκρα της μια τάση

6. Να αποδεικνύετε το νόμο της Επαγωγής

7. Να εξηγείτε την αρχή λειτουργίας της Γεννήτριας

8. Να αποδεικνύετε την εξίσωση της εναλλασσόμενης τάσης

9. Ορισμό της Αυτεπαγωγής

10. Ορισμό της Αμοιβαίας Επαγωγής

11. Αρχή λειτουργίας του Μετασχηματιστή

12. Που οφείλονται οι απώλειες στο μετασχηματιστή και πως ελαχιστοποιούνται

13. Γιατί προτιμούμε το εναλλασσόμενο ρεύμα αντί του συνεχούς


Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 9 of 29