Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-1

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ-1

1. Θεωρία

Να μάθετε τους ορισμούς των εξής

1.1    Ταχύτητα

1.2    Επιτάχυνση

1.3    Ομαλή κίνηση

1.4    Ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

   

2. Τυπολόγιο

Οι βασικοί τύποι είναι οι εξής (τους περιέχει το τυπολόγιο που θα σας δοθεί)  

2.1. Ομαλή κίνηση     x = u.t


2.2. Ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση

u = u0 ± at        x = u0t ± 1/2at 2       u2 = u02 ± 2a x

 

2.3. Μέση ταχύτητα = ολικό διάστημα/ολικός χρόνος

 

3. Γραφικές Παραστάσεις

Πρέπει να ξέρετε τις γραφικές παραστάσεις α=f(t) u=f(t) και x=f(t) για τις πιο κάτω κινήσεις

3.1.  Ομαλή κίνηση

3.2.  Ομαλά επταχυνόμενη κίνηση

3.3.  Ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση

 

4. Άσκηση 1

Από ένα σημείο ενός δρόμου περνά το αυτοκίνητο Α που έχει ταχύτητα 12m/s και σταθερή επιβράδυνση 2m/s2. Από το ίδιο σημείο περνά την ίδια χρονική στιγμή  το αυτοκίνητο Β με σταθερή ταχύτητα 8m/s.

Α. Ποιά η μεταξύ τους απόσταση σε 3s.(Ποιο προηγείται;)

Β. Ποια η μεταξύ τους απόσταση τη στιγμή που το πρώτο σταματά. .(Ποιο προηγείται;)

Γ. Πότε το δεύτερο φτάνει το πρώτο;

Δ. ι.  Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α= f(t),  u = f(t),  x = f(t)  και για τα δυο αυτοκίνητα στους ίδιους βαθμολογημένους άξονες

ιι. Στη γραφική παράσταση x= f(t)  φαίνονται οι απαντήσεις των ερωτημάτων Α, Β, Γ;

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

29/04/2012