Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 7

Πλάγια βολή - 1

Plagia 1

 

  1. Σημειώστε τη γωνία βολής φ

  1. Αναλύστε την αρχική ταχύτητα u0 

  1. Η πλάγια βολή είναι μια ......................... κίνηση που .......................... σε δυο απλούστερες και ..............................., την οριζόντια και την ................................ Η οριζόντια κίνηση είναι ............................. και η κατακόρυφη ................................

 

  1. Γράψετε τις εξσώσεις των δυο κινήσεων

Οριζόντια                             Κατακόρυφη

x =                                         y =

ux =                                       uy =

 

 

5.   Σχεδιάστε την ταχύτητα σε ένα σημείο και αναλύστε την.

Από ποια σχέση δίδεται η ταχύτητα;

Plagia 2

 

8.Για ποια  γωνία βολής το βεληνεκές γίνεται μέγιστο;

 

 9. Για ποιες γωνίες βολής πετυχαίνουμε το ίδιο βεληνεκές

 

 

Ανδρέας Χρυσανθου

06/05/2012