Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 13

 

Τριβή - 1

ΘΕΩΡΙΑ

1. Τριβή είναι μια …………… που αντιτίθεται στην ……………………  Έχει διεύθυνση παράλληλη  προς τις  …………………  επιφάνειες και φορά αντίθετη προς την  ……………..

 

2.  Από τι εξαρτάται η τριβή

α.  …………………………………………………..

β.  …………………………………………………...

γ.  ………………………………………………….

3.  Χρησιμότητα της τριβής

α.  …………………………………………………..

β.  …………………………………………………...

γ.  ………………………………………………….

4.  Προβλήματα που δημιουργεί η τριβή

α.  …………………………………………………..

β.  …………………………………………………...

γ.  ………………………………………………….

5.  Πως ελαττώνεται η τριβή

α.  …………………………………………………..

β.  …………………………………………………...

γ.  ………………………………………………….

6. α. Συντελεστής τριβής ολίσθησης δυο υλικών είναι το πηλίκο της   ……………….      …………….    δια την …………………….  δύναμη  που ασκείται  ……………………..

 

δηλαδή      η =

 

β.  Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης εξαρτάται από

ι.     ………………………………………..

ιι.     ……………………………………..

 

ΑΣΚΗΣΗ

Σώμα μάζας 5Kg βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ σώματος και επιπέδου είναι 0,3. Στο σώμα ασκείται οριζόντια δύναμη που αρχίζει από την τιμή 0 και αυξάνεται σταδιακά μέχρι να γίνει  25Ν.

α. Να γίνει η γραφική παράσταση Τ = f (F)

β. Πόση επιτάχυνση αποκτά το σώμα όταν

ι.    F= 10N

ιι    F= 25N