Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 15

Κυκλική κίνηση – 2

 

Άσκηση 1

Από νήμα μήκους 40cm κρέμεται σώμα μάζας 100g. Σ’ αυτό δίνουμε τέτοια ταχύτητα ώστε να σχηματίσει κωνικό εκκρεμές γωνίας 370.

Να υπολογιστούν η γωνιακή του ταχύτητα και η τάση του νήματος.

 

Άσκηση 2

Σε συσκευή ανακύκλωσης ακτίνας 0,4m περιστρέφεται μικρή σφαίρα μάζας 50g.

α. Ποια είναι η ελάχιστη ταχύτητα που μπορεί να έχει η σφαίρα στο ανώτατο σημείο για να εκτελεί τον κύκλο;

β. Αν η σφαίρα στο σημείο αυτό έχει ταχύτητα 3m/s

ι. να βρείτε την ταχύτητά της στο κατώτερο σημείο της τροχιάς.

ιι. την ελάχιστη και μέγιστη δύναμη που ασκείται στη σφαίρα;

 

Άσκηση 3

Μοτοσικλετιστής κινείται σε round about ακτίνας 40m  με ταχύτητα 6m/s.

Η μάζα μοτοσικλέτας-ανθρώπου είναι 250Kg. Να βρείτε

α. Τη γωνιακή του ταχύτητα και τη συχνότητά του.

β. Την κεντρομόλο δύναμη

γ. Πόσο θα αποκλίνει η μοτοσικλέτα από την κατακόρυφο (γωνία κλίσης).

δ. Αν ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι 0,5 η μοτοσικλέτα θα έχει ήδη γλιστρήσει;.

ε. Αν η ταχύτητα της μοτοσικλέτας αυξηθεί θα μεταβληθεί η γωνία κλίσης, πως και γιατί;

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012