Γ' Λυκείου Επανάληψη


Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 18

Συμβολή – 3

Άσκηση

Να σχεδιάσετε το αποτέλεσμα της διάδοσης των πιο κάτω κυμάτων μετά από χρόνο

α. Τ/4

β. Τ/2

γ. 3Τ/4

δ. Τ

ε. 5Τ/4

 

Inter 3

Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 17

Συμβολή – 2

Άσκηση

α. Τι είναι κύμα. Να διακρίνετε μεταξύ εγκαρσίων και διαμήκων κυμάτων.

β. Το διάγραμμα δείχνει τη συμβολή δυο κυμάτων που διαδίδονται στην επιφάνεια νερού,  σε μiα συσκευή  παραγωγής υδατίνων κυμάτων. Οι δυο πηγές είναι σύμφωνες και εκτελούν ταλάντωση με πλάτος 1,5mm. Στις συνεχείς γραμμές έχουμε ενισχυτική συμβολή και στις διακεκομμένες καταστροφική συμβολή.

ι. Να εξηγήσετε τους όρους σύμφωνες πηγές κυμάτων και συμβολή.

ιι. Σε ποια σημεία της επιφάνειας έχουμε ενισχυτική και σε ποια καταστροφική συμβολή;

ιιι. Αν οι πηγές των κυμάτων Π1 και Π2 πάλλονται με συχνότητα 8Hz και οι αποστάσεις Π1Γ και Π2Γ είναι 30cm και 22cm αντίστοιχα , να υπολογίσετε το μήκος των κυμάτων που παράγουν οι δυο πηγές, καθώς και την ταχύτητα διάδοσης  των κυμάτων στο νερό.

ιν. Να υπολογίσετε το πλάτος τα ταλάντωσης στα σημεία Γ και Δ αν η απόσβεση θεωρηθεί αμελητέα.

γ. Να γράψετε την εξίσωση του κύματος κατά μήκος της ευθείας Π1Π2 . Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. Η απόσταση Π1Π2 να θεωρηθεί ακέραιο πολλαπλάσιο του λ.

δ. Να γράψετε την εξίσωση για το κύμα δεξιά του Π2 κατά μήκος της ευθείας που ενώνει τις δυο πηγές.

Inter 2


Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 17

Συμβολή - 1

1. Τι είναι σύμφωνες πηγές κυμάτων

…………………………………………………………………………………………………

 

2. Τι είναι συμβολή των κυμάτων

…………………………………………………………………………………………………

 

3. Τι είναι ενίσχυση των κυμάτων και πότε συμβαίνει

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

4. Τι είναι απόσβεση και πότε συμβαίνει

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

5. Τι είναι στάσιμο κύμα και πως δημιουργείται

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

6. Τι είναι κοιλίες και τι δεσμοί. Ποια η απόσταση μεταξύ τους

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

7. Πότε ένα στάσιμο κύμα ξεκινά με κοιλία και πότε ξεκινά με δεσμό

…………………………………………………………………………………………………

 

8. Σύγκριση τρέχοντος και στάσιμου κύματος

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

9.  α. Να χαράξετε τους κροσσούς ενίσχυσης και απόσβεσης και να τους ονομάσετε

β. Να σημειώσετε, επίσης, τους δεσμούς και τις κοιλίες

Inter


Ανδρέας Χρυσάνθου

11/05/2012

 

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 16

Τρέχον Κύμα

Ασκήσεις

1. Δίδεται το στιγμιότυπο του πιο κάτω τρέχοντος κύματος που έχει πηγή το σημείο Ο και κινείται προς τα δεξιά

Waves 6

α. Η πηγή του κύματος

ι. πόσο χρόνο λειτούργησε

ιι. πόση φάση έχει

β. Σημειώστε με το γράμμα

ι. Α ένα σημείο του κύματος που κινείται προς τα κάτω

ιι. Β ένα σημείο του κύματος που έχει μέγιστη αρνητική ταχύτητα

ιιι. Δ ένα σημείο του κύματος που έχει επιτάχυνση μέγιστη θετική

 

γ. Σχεδιάστε το στιγμιότυπο του κύματος μετά από χρόνο 3Τ/4 αν η πηγή

ι. εξακολουθεί να λειτουργεί

ιι. σταμάτησε να λειτουργεί

 

 

2. Δίδεται η εξίσωση τρέχοντος κύματος y=0,5ημ(4πt-0,5πx) όπου οι αποστάσεις μετρούνται σε m και χρόνοι σε sec.

α)  Να βρείτε την ταχύτητα διάδοσής του

β)  Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπό του  τη χρονική στιγμή 1,25s σε βαθμολογημένους άξονες

γ)  Να παραστήσετε γραφικά τη φάση ενός σημείου που απέχει 4m από την πηγή σε σχέση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες

δ) Να βρείτε την ταχύτητα ταλάντωσης ενός σημείου που απέχει 2m από τη πηγή τη χρονική στιγμή 0,1s


Ανδρέας Χρυσάνθου

10/05/2012

 
« StartPrev123456789NextEnd »

Page 4 of 9