Γ' Λυκείου Επανάληψη


Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 8

Tαλαντώσεις-2

Άσκηση-1

Σώμα μάζας 0.4Kg εκτελεί την ταλάντωση y=15ημπt. (σε cm και s)

1. Να υπολογιστούν

1.1 η περίοδος

1.2 η μέγιστη ταχύτητα

1.3 η μέγιστη δύναμη

1.4 η ολική ενέργεια

1.5 Ο ελάχιστος χρόνος για να πάει ο ταλαντωτής από τη θέση 5cm στη θέση 10cm

 

2. Να υπολογιστούν τη χρονική στιγμή 0.3s

2.1 η απομάκρυνση,

2.1 η ταχύτητα,

2.3 η επιτάχυνση και

2.4 η δυναμική ενέργεια

 

3. Να γίνουν σε βαθμολογημένους άξονες οι γραφικές παραστάσεις

3.1 Απομάκρυνσης-χρόνου

3.2 Ταχύτητας -χρόνου

3.3 Επιτάχυνσης-χρόνου

3.4 Κινητικής ενέργειας-χρόνου

3.5 Δύναμης-απομάκρυνσης

3.6 Ταχύτητας-απομάκρυνσης

 

4. Αν το σώμα κρέμεται από ελατήριο να υπολογιστούν

4.1 η σταθερά του ελατηρίου

4.2 η στατική του επιμήκυνση

4.3 η μέγιστη του επιμήκυνση

4.4 η ελάχιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

06/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 7

Tαλαντώσεις-2

Να συμπληρώσετε τις γραφικές παραστάσεις

 

Talantosis 1

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

06/05/2012

 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 6

Tαλαντώσεις-1

Α ΘΕΩΡΙΑ

1. Να γραφούν οι ορισμοί

1.1 Ταλάντωση ……………………………………………………………………………………..

 

1.2 Γραμμική Ταλάντωση ………………………………………………………………………….

 

1.3 Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση (ΓΑΤ) ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

1.4 Απομάκρυνση ………………………………………………………………………………….

 

1.5 Πλάτος ………………………………………………………………………………………….

 

1.6 Συχνότητα ………………………………………………………………………………………

 

 

2. Σε ποια σημεία της ΓΑΤ είναι μέγιστη και σε ποια μηδέν

2.1 Η ταχύτητα ……………………………………………………………………………………..

 

2.2 Η επιτάχυνση …………………………………………………………………………………..

 

 

3. Δίδεται η ΓΑΤ y=y0ημ(ωt0):

Να βρεθούν οι εξισώσεις της ταχύτητας και της επιτάχυνσης σε σχέση με το χρόνο 

4. Στη ΓΑΤ να βρεθούν οι σχέσεις της ταχύτητας και επιτάχυνσης σε σχέση με την απομάκρυνση και να παρασταθούν γραφικά

5. Ικανή και αναγκαία συνθήκη (ΙΑΣ) για ΓΑΤ:

5.1 Να βρεθεί η σχέση της δύναμης με τη μετατόπιση και να παρασταθεί γραφικά

5.2 Να διατυπωθεί η Ικανή κι Αναγκαία Συνθήκη για Γραμμική Αρμονική Ταλάντωση…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

6. Συντονισμός

6.1 Ελεύθερη Ταλάντωση ………………………………………………………………………….

 

6.2 Εξαναγκασμένη ταλάντωση ……………………………………………………………………

 

6.2 Συντονισμός …………………………………………………………………………………….

και συμβαίνει όταν …………………………………………………………………………………..

 

Β. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

 

Typologio T

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

05/05/2012


 

Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 5

Ελαστικότητα 

A. Τυπολόγιο

Γράψετε τις μαθηματικές εκφράσεις των εξής

1. Νόμος της Ελαστικότητας                               ΔL=

 

 

2. Νόμος του Hooke                                             F=

 

 

3. Δυναμική ενέργεια ελαστικού σώματος          Eδ=

 

 

 

Β. Ασκήσεις

1. Ένα ελατήριο όταν ασκηθεί σ’ αυτό δύναμη 50Ν επιμηκύνεται κατά 20cm. Αν η δύναμη αυξηθεί τότε η επιμήκυνσή του φτάνει τα 30cm.

Α. Να υπολογιστούν:

1.1 η σταθερά του

1.2 η νέα δύναμη

1.3 το πρόσθετο έργο για να αυξηθεί η επιμήκυνσή του

Β. Να γίνει γραφική παράσταση της ενέργειάς του με την επιμήκυνση σε βαθμολογημένους άξονες.

 

 

2. Σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς 500N/m στερεώνεται σώμα μάζας 3Kg. Άλλο σώμα μάζας 2Kg που κινείται οριζόντια με ταχύτητα 20m/s συγκρούεται με το πρώτο και συγκολλάται μαζί του.

Α  Ποια αρχή της Φυσικής ισχύει

1. κατά τη σύγκρουση των σωμάτων

2. κατά τη συσπείρωση του ελατηρίου

Β. Να υπολογιστούν η αρχική ταχύτητα του συστήματος και η μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.

 

 

3. Σε οριζόντια κυκλική εξέδρα ακτίνας 2m και μάζας 5Kg είναι προσαρμοσμένο στην περιφέρειά της ελατήριο σταθεράς 400Ν/m που είναι συσπειρωμένο κατά 0,3m και φέρει σώμα μάζας 0.5Kg. Το σύστημα είναι αρχικά ακίνητο. Στη συνέχεια το ελατήριο ελευθερώνεται και εκτοξεύει το σώμα κατά τη διεύθυνση της εφαπτομένης της εξέδρας.

A. Ποιες αρχές της Φυσικής ισχύουν κατά την εκτόξευση του σώματος;

Β. Να υπολογιστεί η ταχύτητα που αποκτά το εκτοξευόμενο σώμα

Γ. Να υπολογιστεί και σχεδιαστεί η στροφορμή κάθε σώματος

 
« StartPrev123456789NextEnd »

Page 7 of 9