Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 5

Ελαστικότητα 

A. Τυπολόγιο

Γράψετε τις μαθηματικές εκφράσεις των εξής

1. Νόμος της Ελαστικότητας                               ΔL=

 

 

2. Νόμος του Hooke                                             F=

 

 

3. Δυναμική ενέργεια ελαστικού σώματος          Eδ=

 

 

 

Β. Ασκήσεις

1. Ένα ελατήριο όταν ασκηθεί σ’ αυτό δύναμη 50Ν επιμηκύνεται κατά 20cm. Αν η δύναμη αυξηθεί τότε η επιμήκυνσή του φτάνει τα 30cm.

Α. Να υπολογιστούν:

1.1 η σταθερά του

1.2 η νέα δύναμη

1.3 το πρόσθετο έργο για να αυξηθεί η επιμήκυνσή του

Β. Να γίνει γραφική παράσταση της ενέργειάς του με την επιμήκυνση σε βαθμολογημένους άξονες.

 

 

2. Σε οριζόντιο ελατήριο σταθεράς 500N/m στερεώνεται σώμα μάζας 3Kg. Άλλο σώμα μάζας 2Kg που κινείται οριζόντια με ταχύτητα 20m/s συγκρούεται με το πρώτο και συγκολλάται μαζί του.

Α  Ποια αρχή της Φυσικής ισχύει

1. κατά τη σύγκρουση των σωμάτων

2. κατά τη συσπείρωση του ελατηρίου

Β. Να υπολογιστούν η αρχική ταχύτητα του συστήματος και η μέγιστη συσπείρωση του ελατηρίου.

 

 

3. Σε οριζόντια κυκλική εξέδρα ακτίνας 2m και μάζας 5Kg είναι προσαρμοσμένο στην περιφέρειά της ελατήριο σταθεράς 400Ν/m που είναι συσπειρωμένο κατά 0,3m και φέρει σώμα μάζας 0.5Kg. Το σύστημα είναι αρχικά ακίνητο. Στη συνέχεια το ελατήριο ελευθερώνεται και εκτοξεύει το σώμα κατά τη διεύθυνση της εφαπτομένης της εξέδρας.

A. Ποιες αρχές της Φυσικής ισχύουν κατά την εκτόξευση του σώματος;

Β. Να υπολογιστεί η ταχύτητα που αποκτά το εκτοξευόμενο σώμα

Γ. Να υπολογιστεί και σχεδιαστεί η στροφορμή κάθε σώματος