Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 8

Tαλαντώσεις-2

Άσκηση-1

Σώμα μάζας 0.4Kg εκτελεί την ταλάντωση y=15ημπt. (σε cm και s)

1. Να υπολογιστούν

1.1 η περίοδος

1.2 η μέγιστη ταχύτητα

1.3 η μέγιστη δύναμη

1.4 η ολική ενέργεια

1.5 Ο ελάχιστος χρόνος για να πάει ο ταλαντωτής από τη θέση 5cm στη θέση 10cm

 

2. Να υπολογιστούν τη χρονική στιγμή 0.3s

2.1 η απομάκρυνση,

2.1 η ταχύτητα,

2.3 η επιτάχυνση και

2.4 η δυναμική ενέργεια

 

3. Να γίνουν σε βαθμολογημένους άξονες οι γραφικές παραστάσεις

3.1 Απομάκρυνσης-χρόνου

3.2 Ταχύτητας -χρόνου

3.3 Επιτάχυνσης-χρόνου

3.4 Κινητικής ενέργειας-χρόνου

3.5 Δύναμης-απομάκρυνσης

3.6 Ταχύτητας-απομάκρυνσης

 

4. Αν το σώμα κρέμεται από ελατήριο να υπολογιστούν

4.1 η σταθερά του ελατηρίου

4.2 η στατική του επιμήκυνση

4.3 η μέγιστη του επιμήκυνση

4.4 η ελάχιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

06/05/2012