Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 14

Μαθηματικό Εκκρεμές - 3

Εργαστήριο

1. Στο σχήμα φαίνεται μαθηματικό εκκρεμές που αναρτάται από την οροφή του εργαστηρίου ύψους Η. Μια ομάδα μαθητών μέτρησε την περίοδο του εκκρεμούς για διάφορα ύψη , της μάζας από το έδαφος και πήρε τις μετρήσεις που φαίνονται στον πίνακα.

 Pendulum 2

h(m)         T (s)

0,2            3,36

0,5            3,12

0,8            2,97

1,1            2,76

1,4            2,54

 

α. Να εξηγήσετε πως ελήφθησαν οι μετρήσεις αυτές.

β. Από τις μετρήσεις αυτές σχεδιάζοντας κατάλληλη γραφική παράσταση να υπολογίσετε την

επιτάχυνση της βαρύτητας στο εργαστήριο.

γ. Από τη γραφική παράσταση να βρείτε το ύψος του εργαστηρίου

δ. Αν το πείραμα επαναληφθεί με ανάρτηση στο κάτω άκρο του νήματος μεγαλύτερης μάζας πως θα διαφοροποιηθούν οι μετρήσεις; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

ε. Θα μπορούσε ένα τέτοιο πείραμα να γίνει σε διαστημικό σταθμό που περιφέρεται γύρω από τη γη; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.


Ανδρέας Χρυσάνθου

10/05/2012