Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 28

Επαγωγή 1

1. Σχεδιάστε το μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί κάθε ένας από τους πιο κάτω αγωγούς

 

Induction

2. Τι είναι δύναμη Laplace;

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 

3. Δίδονται οι πιο κάτω αγωγοί

ι. Σχεδιάστε μια μαγνητική γραμμή του α που περνά από τον β

ιι. Σχεδιάστε τη δύναμη Laplace που ασκεί το μαγνητικό πεδίο του αγωγού α στον αγωγό β

ιιι. Αν η προηγούμενη δύναμη είναι 5Ν, σχεδιάστε και υπολογίστε τη δύναμη που ασκεί

το μαγνητικό πεδίου του αγωγού β στον αγωγό α

 Induction 2

4. Σχεδιάστε τη δύναμη Laplace σε κάθε μια από τις εξής περιπτώσεις

Induction 3

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012