Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 29

Επαγωγή - 2

Α. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

  1. 1. Δυναμικός ηλεκτρισμός

Ι = U / R

Rολ = R1 + R2 (κατά σειράν σύνδεση)

2. Ηλεκτρομαγνητισμός

 

FL =BIL ημφ   και   FL =Buq ημφ

 

Pηλ = IU    και   Pμηχ =Fu      και     P=W / t

 

Φ = ΒSσυνα

 

 

  1. 3. Επαγωγή

Uεπ = - n dΦ / dt             ¨Νόμος της Επαγωγής  ή νόμος του Faraday

 

Uεπ = BLu ημφ             Επαγωγική τάση σε αγωγό που κινείται σε μαγνητικό πεδίο

(απόδειξη)

 

 

  1. 4. Εναλλασσόμενο ρεύμα

U = U0 ημωt                    U0 = nBS ω      (απόδειξη)

 

= Iεν Uεν = Iεν2 R

 

 

  1. 5. Μετασχηματιστής

U2εν = (n2 / n1) U1εν

P2 = P1 (ιδανικός μετασχηματιστής)

 

 

Β. ΜΟΝΑΔΕΣ

Γράψετε τη μονάδα μέτρησης κάθε φυσικού μεγέθους

 

R                                         P                                              Β

 

I                                          S                                              Φ

 

U                                        L                                              u

 

q                                         F

 

t                                          ω

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

14/05/2012