Επανάληψη 2

ΜΟΝΑΔΕΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ  SI (System International)

 

Α. Συμπληρώστε τον πίνακα

Όνομα

Σύμβολο

Τύπος

Μονάδα

Χρόνος

 

 

ΧΧΧΧ

 

 

Θεμελιώδη

μεγέθη

 

 

s

ΧΧΧΧ

 

 

 

 

ΧΧΧ

Kg

 

 

Ταχύτητα

 

 

 

 

Παράγωγα

μεγέθη

 

Επιτάχυνση

 

 

 

 

 

 

m.α

 

 

 

Β. Ασκήσεις

1. Συμπληρώστε τα εξής

1m     = ……… cm

1Km  = ……… m

1min  = ……… s

   

2. Πόσα δευτερόλεπτα είναι

α. μια ώρα

β. μια μέρα

 

3. Ποια  η σχέση των εξής:

α. 3,6m     = …… cm

β. 2,75Km = ………m

 

4. Πόσα λεπτά είναι 20s

 

5. Πόσες ώρες είναι 300s

 

 6. Πόσα μέτρα είναι 30cm

 

7. Πόσα χιλιόμετρα είναι 40m

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

05/09/2012