Μάθημα 1

TAXYTHTA

 

1. Ταχύτητα

α. Ορισμός ταχύτητας

Ταχύτητα ενός σώματος είναι η μετατόπισή του στη μονάδα του χρόνου

Image6a 

β. Παρατηρήσεις

1. Η ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος

2. Η ταχύτητα εφάπτεται της τροχιάς

 

γ. Μονάδα

m/s

 

2. Ομαλή Κίνηση

α. Ομαλή κίνηση είναι η κίνηση στην οποία το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό.

β. Εδώ θα εξετάσουμε την ευθύγραμμη κίνηση. Στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση διατηρείται σταθερό και το μέτρο και η διεύθυνση της ταχύτητας.

γ. Στην ομαλή ευθύγραμμη κίνηση  αφού η ταχύτητα είναι σταθερή το Δx μπορεί να είναι όλη η μετατόπιση x και ο χρόνος Δt να είναι όλος ο χρόνος της κίνησης t.

Άρα η σχέση (1) μπορεί να γραφεί u =  ή   x = u.t

Συνιστούμε να θυμάστε τη δεύτερη σχέση

 

3.. Γραφικές παραστάσεις

 Image6b

4. Άσκηση

α. Να εξηγήσετε γιατί οι γραφικές παραστάσεις έχουν τις πιο πάνω μορφές

β. Τι παριστάνει το εμβαδόν της γραφικής παράστασης u=f(t)

γ. Τι παριστάνει η κλίση της  x=f(t)

 

Ανδρέας Χρυσάνθου

13/09/2012