Μάθημα 4

ΟΜΑΛΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ

Άσκηση

 

Ένα όχημα με αρχική ταχύτητα 5m/s επιταχύνεται για 4s με σταθερή επιτάχυνση 2m/s2 .

1.1  Να υπολογιστούν η τελική του ταχύτητα και η μετατόπισή του

1.2  Αφού συμπληρωθεί ο πιο κάτω πίνακας να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις α=f(t), u=f(t) και x=f(t)

 

t(s) a(m/s2) u(m/s) x(m)
0      
1      
2      
3      
4      

 

1.3  Από τις γραφικές παραστάσεις ελέγξετε

1.3.1        αν το εμβαδόν στην α=f(t) δίδει τη μεταβολή της ταχύτητας

1.3.2        αν η κλίση στην u=f(t) δίδει την επιτάχυνση

1.3.3        αν το εμβαδόν στην u=f(t) δίδει τη μετατόπιση

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

  1. Τις πιο πάνω παρατηρήσεις να τις θυμάστε πάντοτε και να τις εφαρμόζετε στην περίπτωση που σας δίδεται μια γραφική παράσταση και σας τίθενται κάποια ερωτήματα
  2. Τη μορφή των πιο πάνω γραφικών παραστάσεων να τη θυμάστε πάντοτε για να κάνετε εύκολα τις γραφικές παραστάσεις, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε πίνακες αλλά γνωρίζοντας απλώς το αρχικό και τελικό αποτέλεσμα