Β Λυκείου

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - 1

 

  1. α. Να δώσετε τον ορισμό του ηλεκτρικού πεδίου.

β. Τι είναι ομογενές ηλεκτρικό πεδίο;

γ.   ι.  Να σχεδιάσετε το ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται γύρω από ηλεκτρικό δίπολο.

ιι. Να φέρετε στο πεδίο αυτό την ισοδυναμική επιφάνεια των 0V και ακόμη μια ισοδυναμική επιφάνεια δεξιά και μια αριστερά της προηγούμενης

 

2. Δυο ηλεκτρικά φορτία +5.10-8C  και -2.10-8 C βρίσκονται στις δυο απέναντι πλευρές τετραγώνου πλευράς 3cm.

α. Να υπολογιστούν

ι.  η δύναμη που ασκούν μεταξύ τους τα δυο φορτία

ιι. η ένταση και το δυναμικό του πεδίου που δημιουργούν τα δυο φορτία σε μιαν ενδιάμεση κορυφή του τετραγώνου και στο κέντρο του τετραγώνου.

β. Ένα φορτίο 2.10-10 C περνά από την ενδιάμεση κορυφή και στη συνέχεια από το κέντρο του τετραγώνου. Να υπολογιστεί το έργο του πεδίου

 

3. Ένα σφαιρίδιο μάζας 4.10-4 Kg που φέρει φορτίο 2.10-10 C κρέμεται από νήμα μήκους 50cm.. Στην περιοχή του δημιουργείται οριζόντιο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο το οποίο εκτρέπει το νήμα κατά 300 .

α. Να γίνει κατάλληλο σχήμα.

β. Να υπολογιστεί η δύναμη που ασκήθηκε στο φορτίο από το πεδίο.

γ. Να υπολογιστεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου.

δ. Να υπολογιστεί η διαφορά δυναμικού μεταξύ αρχικής και τελικής θέσης του σφαιριδίου.

 

.

 
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1


1. α. Να διατυπώσετε το νόμο της Παγκόσμιας Έλξης.
β. Να αναφέρετε δυο φαινόμενα που οφείλονται στο νόμο αυτό.
γ. Με βάση το νόμο αυτό να υπολογίσετε τη δύναμη με την οποία έλκονται δυο μαθητές που κάθονται δίπλα-δίπλα (G= 6,67.10-11 N.m2.Kg-2)

2. α. Να αποδείξετε τη σχέση g=GM/r2 και  
β. βάσει αυτής να εξηγήσετε πως μεταβάλλεται η επιτάχυνση της βαρύτητας πηγαίνοντας από τον Ισημερινό προς το Βόρειο Πόλο.

3. Βάσει του μυθιστορήματος του Ιουλίου Βέρν εκτοξεύτηκε από τη Γη ένας όχημα από ένα τεράστιο κανόνι και προσγειώθηκε τελικά στο Φεγγάρι.
α. Να χαρακτηρίσετε την κίνηση του οχήματος στο ταξίδι αυτό (ομαλή, επιταχυνόμενη, επιβραδυνόμενη).
β. Αν ΜΓ=96ΜΦ,  RΓ=16RΦ και η απόσταση Γης-Φεγγαριού είναι 81 RΓ να βρείτε σε πόσην απόσταση από τη Γη η έλξη της Γης και του Φεγγαριού πάνω στο όχημα εξισώνονται.

4. Ένας δορυφόρος περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε ύψος διπλάσιο της ακτίνας της.
α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα και
β. την περίοδο περιφοράς του. (g0=10 m/s2, RΓ=6400Km)

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου 07/02/2012

 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 2 of 6