Β Λυκείου

ΤΡΙΒΗ 1

  1. α. Να δώσετε τον ορισμό της τριβής

         β. Να αναφέρετε δυο περιπτώσεις στις οποίες η τριβή είναι χρήσιμη

 

  1. Σώμα μάζας 4 Kg βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Σ’ αυτό ασκούμε οριζόντια δύναμη που προοδευτικά αυξάνεται μέχρι να γίνει 20Ν. Παρατηρούμε πως όταν η δύναμη έφτασε τα 15Ν το σώμα άρχισε να γλιστρά.

        α. Να γίνει γραφική παράσταση της τριβής σε σχέση με τη δύναμη που ασκούσαμε

       β. Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης

       γ. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος όταν η δύναμη που ασκούσαμε έφτασε τα 20Ν.

 

  1. Σώμα βρίσκεται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσεως 30ο. Αφήνουμε το σώμα να γλιστρήσει και αυτό φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 10m/s. Στη συνέχεια γλιστρά στο έδαφος που έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης 0,2..

         α. Από πόσο ύψος αφέθηκε το σώμα

         β. Πόσην απόσταση θα διανύσει το σώμα στο έδαφος μέχρι να σταματήσει

        γ. Να γίνει γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε σχέση με το χρόνο για όλη την κίνηση.

 

  1. Για το πιο κάτω σχήμα ισχύουν

        m1= 5 Kg

       m2= 4 Kg

      μ=0,1

     φ=37ο

    α. Προς τα που τείνει να κινηθεί το σύστημα και γιατί

   β. Να εξηγηθεί γιατί το σύστημα μπορεί να κινηθεί

   γ. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του συστήματος

 

 

Image_3

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ 1

 

  1. α. Να διατυπώσετε την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων

β. Σώμα εκτοξεύεται οριζόντια από κάποιο ύψος με ταχύτητα uo. Ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος εκτοξεύεται άλλο σώμα με ταχύτητα 2uo.

ι. Να εξηγηθεί γιατί τα  δυο σώματα πέφτουν στο έδαφος ταυτόχρονα

ιι. Να γίνει σχήμα στο οποίο να φαίνεται η τροχιά και των δυο

 

  1. Από ύψος 80m εκτοξεύεται οριζόντια σώμα με αρχική ταχύτητα 30m/s.

α. Να υπολογισθούν

ι. Το βεληνεκές

ιι. Η γωνία υπό την οποία το σώμα πέφτει στο έδαφος

β. Να γίνουν γραφικές παραστάσεις σε σχέση με το χρόνο της ταχύτητας

ι.   ux

ιι. uy

  1. Βομβαρδιστικό αεροπλάνο που πετά οριζόντια με ταχύτητα 80m/s σε ύψος 180m αφήνει μια βόμβα. Στο έδαφος και με τη φορά του αεροπλάνου, αλλά 200m πιο μπροστά κινείται τεθωρακισμένο με ταχύτητα 10m/s . Να βρεθεί αν η βόμβα θα πέσει πάνω στο τεθωρακισμένο, πόσο πιο πίσω ή πόσο πιο μπροστά.

 

4.  Στην προηγούμενη άσκηση, στο έδαφος αντιβαλλιστικό όπλο, ταυτόχρονα με τη ρίψη της βόμβας, βάλλει κατακόρυφα βλήμα με ταχύτητα 90m/s και καταφέρνει να κτυπήσει τη βόμβα.

α. Σε πόσο ύψος έγινε η εξουδετέρωση

β. Πόσο πιο μπροστά από το αεροπλάνο βρισκόταν το πυροβόλο;

 
« StartPrev123456NextEnd »

Page 4 of 6