ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ 1

 

  1. α. Να διατυπώσετε την αρχή της ανεξαρτησίας των κινήσεων

β. Σώμα εκτοξεύεται οριζόντια από κάποιο ύψος με ταχύτητα uo. Ταυτόχρονα από το ίδιο ύψος εκτοξεύεται άλλο σώμα με ταχύτητα 2uo.

ι. Να εξηγηθεί γιατί τα  δυο σώματα πέφτουν στο έδαφος ταυτόχρονα

ιι. Να γίνει σχήμα στο οποίο να φαίνεται η τροχιά και των δυο

 

  1. Από ύψος 80m εκτοξεύεται οριζόντια σώμα με αρχική ταχύτητα 30m/s.

α. Να υπολογισθούν

ι. Το βεληνεκές

ιι. Η γωνία υπό την οποία το σώμα πέφτει στο έδαφος

β. Να γίνουν γραφικές παραστάσεις σε σχέση με το χρόνο της ταχύτητας

ι.   ux

ιι. uy

  1. Βομβαρδιστικό αεροπλάνο που πετά οριζόντια με ταχύτητα 80m/s σε ύψος 180m αφήνει μια βόμβα. Στο έδαφος και με τη φορά του αεροπλάνου, αλλά 200m πιο μπροστά κινείται τεθωρακισμένο με ταχύτητα 10m/s . Να βρεθεί αν η βόμβα θα πέσει πάνω στο τεθωρακισμένο, πόσο πιο πίσω ή πόσο πιο μπροστά.

 

4.  Στην προηγούμενη άσκηση, στο έδαφος αντιβαλλιστικό όπλο, ταυτόχρονα με τη ρίψη της βόμβας, βάλλει κατακόρυφα βλήμα με ταχύτητα 90m/s και καταφέρνει να κτυπήσει τη βόμβα.

α. Σε πόσο ύψος έγινε η εξουδετέρωση

β. Πόσο πιο μπροστά από το αεροπλάνο βρισκόταν το πυροβόλο;