ΤΡΙΒΗ 1

  1. α. Να δώσετε τον ορισμό της τριβής

         β. Να αναφέρετε δυο περιπτώσεις στις οποίες η τριβή είναι χρήσιμη

 

  1. Σώμα μάζας 4 Kg βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο. Σ’ αυτό ασκούμε οριζόντια δύναμη που προοδευτικά αυξάνεται μέχρι να γίνει 20Ν. Παρατηρούμε πως όταν η δύναμη έφτασε τα 15Ν το σώμα άρχισε να γλιστρά.

        α. Να γίνει γραφική παράσταση της τριβής σε σχέση με τη δύναμη που ασκούσαμε

       β. Να υπολογιστεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης

       γ. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος όταν η δύναμη που ασκούσαμε έφτασε τα 20Ν.

 

  1. Σώμα βρίσκεται σε λείο κεκλιμένο επίπεδο γωνίας κλίσεως 30ο. Αφήνουμε το σώμα να γλιστρήσει και αυτό φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα 10m/s. Στη συνέχεια γλιστρά στο έδαφος που έχει συντελεστή τριβής ολίσθησης 0,2..

         α. Από πόσο ύψος αφέθηκε το σώμα

         β. Πόσην απόσταση θα διανύσει το σώμα στο έδαφος μέχρι να σταματήσει

        γ. Να γίνει γραφική παράσταση της ταχύτητας του σώματος σε σχέση με το χρόνο για όλη την κίνηση.

 

  1. Για το πιο κάτω σχήμα ισχύουν

        m1= 5 Kg

       m2= 4 Kg

      μ=0,1

     φ=37ο

    α. Προς τα που τείνει να κινηθεί το σύστημα και γιατί

   β. Να εξηγηθεί γιατί το σύστημα μπορεί να κινηθεί

   γ. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του συστήματος

 

 

Image_3