ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1


1. α. Να διατυπώσετε το νόμο της Παγκόσμιας Έλξης.
β. Να αναφέρετε δυο φαινόμενα που οφείλονται στο νόμο αυτό.
γ. Με βάση το νόμο αυτό να υπολογίσετε τη δύναμη με την οποία έλκονται δυο μαθητές που κάθονται δίπλα-δίπλα (G= 6,67.10-11 N.m2.Kg-2)

2. α. Να αποδείξετε τη σχέση g=GM/r2 και  
β. βάσει αυτής να εξηγήσετε πως μεταβάλλεται η επιτάχυνση της βαρύτητας πηγαίνοντας από τον Ισημερινό προς το Βόρειο Πόλο.

3. Βάσει του μυθιστορήματος του Ιουλίου Βέρν εκτοξεύτηκε από τη Γη ένας όχημα από ένα τεράστιο κανόνι και προσγειώθηκε τελικά στο Φεγγάρι.
α. Να χαρακτηρίσετε την κίνηση του οχήματος στο ταξίδι αυτό (ομαλή, επιταχυνόμενη, επιβραδυνόμενη).
β. Αν ΜΓ=96ΜΦ,  RΓ=16RΦ και η απόσταση Γης-Φεγγαριού είναι 81 RΓ να βρείτε σε πόσην απόσταση από τη Γη η έλξη της Γης και του Φεγγαριού πάνω στο όχημα εξισώνονται.

4. Ένας δορυφόρος περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε ύψος διπλάσιο της ακτίνας της.
α. Να υπολογίσετε την ταχύτητα και
β. την περίοδο περιφοράς του. (g0=10 m/s2, RΓ=6400Km)

 

 

Ανδρέας Χρυσάνθου 07/02/2012