ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 4


1. Μαθηματικό εκκρεμές  μάζας 0,1Kg εκτελεί την ταλάντωση χ = 10 ημ(πt), όπου η απομάκρυνση μετρείται σε εκατοστόμετρα  και ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Να υπολογισθούν
α. Η περίοδος του
β. Το μήκος του
γ.  Ο χρόνος που χρειάστηκε το σφαιρίδιο για να  αποκτήσει απομάκρυνση 5cm για πρώτη φορά.

2. α. Να διατυπώσετε την ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώμα ΓΑΤ
β. Να αποδείξετε τη σχέση που δίδει τη συνισταμένη δύναμη που ασκείται σε ένα ΓΑΤ σε σχέση το χρόνο και να κάμετε τη γραφική της παράσταση

3. Το ελατήριο σταθεράς 50N/m στερεώνεται κατακόρυφα με το κάτω άκρο του δεμένο στο δάπεδο, ενώ το άνω του άκρο φέρει οριζόντια εξέδρα αμελητέας μάζας. Στην εξέδρα τοποθετείται σώμα μάζας 2Kg. Το σώμα  πιέζεται προς τα κάτω κατά 10cm και αφήνεται ελεύθερο.
α. Να υπολογιστεί η στατική συμπίεση του ελατηρίου.
β. Να αποδειχθεί ότι το ελατήριο εκτελεί ΓΑΤ.
γ. Να υπολογιστεί η περίοδος της ΓΑΤ.
δ. Να υπολογιστεί η μέγιστη δύναμη που ασκείται στο σώμα από την εξέδρα.
ε. Να διερευνηθεί αν το σώμα χάνει επαφή με την εξέδρα.

4. Οι αστροναύτες που πήγαν στον πλανήτη Χ εκτέλεσαν το πείραμα με το εκκρεμές για
να μετρήσουν  την επιτάχυνση της βαρύτητας σ’αυτόν και έκαμαν την πιο κάτω γραφική παράσταση.
α) Γιατί η γραφική παράσταση δεν περνά από το (0,0)
β) Υπολογίστε την επιτάχυνση της βαρύτητας στον πλανήτη;       (π2=10 )
γ) Αναφέρετε δυο πράγματα που πρέπει να προσέξουν οι αστροναύτες για να κάνουν σωστές μετρήσεις

 

Image 10