ΚΥΜΑΤΑ 1

1.    Το σχήμα παριστά κύμα της θάλασσας που κινείται με ταχύτητα   4m/s .
α) Να σχεδιάσετε το στιγμιότυπό του μετά από  3Τ/4
β) Να βρείτε τη συχνότητα και το μήκος κύματος του.
γ) Να βρείτε τη μέγιστη επιτάχυνση ενός σημείου του κύματος
δ) Να γράψετε την εξίσωση του κύματος
ε) Να κάμετε σε βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της φάσης
ι) του κύματος σε σχέση με την απόσταση από την πηγή
ιι) του σημείου που απέχει   8m   από την αρχή των αξόνων σε σχέση με το χρόν


Waves1
2.    Δίδεται το κύμα  y=5ημ (20πt – 0,4πχ) όπου η απομάκρυνση μετρείται σε  cm και ο χρόνος σε  s.
α. Να βρεθεί, τη χρονική στιγμή   2s, η απομάκρυνση, η ταχύτητα ταλάντωσης και η επιτάχυνση ενός σημείου που απέχει  από την πηγή
ι.. 80cm
ιι. 120cm
β. Να γράψετε την εξίσωση ενός άλλου κύματος της ίδιας φύσης που διαδίδεται στο ίδιο μέσο αλλά έχει διπλάσια συχνότητα και διαδίδεται ακριβώς αντίθετα