ΚΥΜΑΤΑ  2

 

ΜΕΡΟΣ Α

1. Γράψετε  α)δυο βασικές ομοιότητες και

β) δυο διαφορές των εγκαρσίων και διαμηκών κυμάτων

 

2. Δίδεται το πιο κάτω στιγμιότυπο εγκάρσιου κύματος που λήφθηκε 0.4s μετά που η πηγή άρχισε να λειτουργεί. Σχεδιάστε το στιγμιότυπό του μετά από ακόμη 0.6s

 Waves 2

3. Στο πιο κάτω διάγραμμα δίδεται η φάση ενός κύματος σε συνάρτηση με την απόσταση τη χρονική στιγμή 0.3s .Να βρεθεί η συχνότητα του κύματος

 Waves 3

4. Δίδεται η εξίσωση αρμονικού τρέχοντος κύματος ψ = 4 ημ(12πχ+16πt ) όπου οι αποστάσεις μετρούνται σε m και οι χρόνοι σε s. Να βρείτε προς τα που τρέχει το κύμα αυτό και με πόση ταχύτητα

 

ΜΕΡΟΣ Β

5. Δίδεται το πο κάτω επίπεδο κύμα που διαδίδεται προς τα δεξιά. Το κύμα παράχθηκε αφού η πηγή του λειτούργησε 2.4s

Waves 4

α) Τι είναι επίπεδο κύμα

β) Αναφέρετε δυο παραδείγματα

γ)  Εύρετε την εξίσωσή του.

δ)  Σημειώστε ένα σημείο του που έχει μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης με φορά προς τα κάτω και υπολογίστε την ταχύτητα αυτή.

ε) Εύρετε τη φάση του σημείου Α

στ) Σχεδιάστε τη φάση του σημείου Β σε σχέση με το χρόνο σε βαθμολογημένους άξονες.

ζ) Εύρετε για το σημείο Γ τη χρονική στιγμή 4s

ι)   την απομάκρυνση

ιι)  την ταχύτητα

ιιι) την επιτάχυνσή του