ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΑ ΚΟΥΡΔΑΛΙ


Παναγιώτης Γεωργιάδης

04 Panagiotis_Gevrgiades

Εγεννήθη εις Λειβάδια Πιτσιλιάς. Ειργάζετο ως υπάλληλος εις το εν Λευκωσία υαλοπωλείον του Κώστα Πισσαρίδη και μετέσχε του αγώνος από του 1955. Ο Γεωργιάδης συνειργάσθη στενώς μετά του Πολυκάρπου Γεωργάτζη, τον οποίον μετέφερε πολλάκις όταν ήτο καταζητούμενος. Το 1956 ο Γεωργιάδης κατεζητήθη υπό των Αρχών  και έκτοτε κατετάγη εις τας ανταρτικάς ομάδας καταλαβών συν τω χρόνω υπεύθυνον θέσιν εις την περιοχήν Πιτσιλιάς. Ο ήρως υπήρξεν πρότυπον αγνού, τιμίου και ανιδιοτελούς αγωνιστού, εξετιμάτο δε πολύ υπό των συναγωνιστών του. Έπεσεν εις ηλικίαν 28 ετών.


Αλέκος Κωνσταντίνου
01 Alekos_Konstantinou

Εγεννήθη εις Κακοπετριάν, αλλ’ ανετράφη και εμορφώθη εις Αμμόχωστον. Αποφοιτήσας του εκεί Εμπορικού Λυκείου ειργάζετο εις τον στρατόν. Η αγωνιστική του δράσις υπήρξε αξιόλογος. Κατεζητήθη την 14/04/58 μετά την εκτέλεσιν του Βρεττανού ανακριτού Ντίαρ, ήτις υπήρξεν αφορμή της υπό του Στρατού ανατινάξεως του κινηματοθεάτρου «Ηραίον». Κατόπιν τούτου εστάλη εις την περιοχήν Πιτσιλιάς και έδρασεν μέχρι του θανάτου του. Ο Κωνσταντίνου υπήρξεν ενθουσιώδης μαχητής και αγαπητός εις όλους.


Κώστας Αναξαγόρου
03 Kostas_Anaxagora

Εγεννήθη εις Σπήλια, πολύ δε ενωρίς ερρίφθη εις την βιοπάλην, διότι η οικογένειά του ήτο πτωχή και πολυμελής (13 παιδιά), ο δε πατήρ του ησθένησεν επί μακρόν. Ήτο εκ των πρώτων κατοίκων των Σπηλιών που μετέσχον του αγώνος. Εμύησε την μνηστήν του Μαρίαν Κλεάνθους εις τον αγώνα και την κατέστησε πολύτιμον βοηθόν του. Ο Αναξαγόρου ήτο σωφέρ και εχρησιμοποιείτο δια μεταφοράς αγωνιστών καταζητουμένων, επιστολών, οπλισμού και διαφωτιστικού υλικού. Προσέφερε μετά των συνεργατών του την ζωήν του εις ηλικίαν 23 ετών. Όσοι τον εγνώρισαν και συνειργάσθησαν μετ’ αυτού θα ενθυμούνται πάντοτε τον αγνόν αγωνιστήν και εξαίρετον άνθρωπον.


Ανδρέας Πατσαλίδης
02 Andreas_Patsalides

Εγεννήθη εις Καννάβια και ενυμφεύθη εις Κούρδαλι. Ήτο κτίστης και ανελάμβανε εργασίας του δασονομείου εις Πλατάνια. Εις τον αγώνα μετέσχε με προθυμίαν και συνειργάζετο στενότατα μετά του Κώστα Αναξαγόρου. Παρεχώρησε την εις Κούρδαλι οικίαν του δια την φύλαξιν όπλων και πυρομαχικών.


Μετέσχε μετά του Κώστα Αναξαγόρου και άλλων συνεργατών εκ Σπηλιών εις την αφαίρεσιν ασυρμάτων από τον δασικόν σταθμόν Πλατανιών ως και εις την επίθεσιν κατά του σταθμού. Έπεσεν υπέρ πατρίδος εις ηλικίαν 25 ετών και άφησεν απαρηγόρητον σύζυγον και δύο τέκνα, τα οποία θα φέρουν υπερηφάνως το όνομά του δια τας πολυτίμους υπηρεσίας που προσέφερεν ει τον αγώνα ο ήρως, σύζυγος και πατήρ.


Από το ΧΡΟΝΙΚΟΝ της ΕΟΚΑ, του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή

.

.Το "Κούγκι" της ΕΟΚΑ

.

Οι ήρωες της Εισβολής

.

.

.

.

 
« StartPrev11121314151617NextEnd »

Page 13 of 17