.

ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

30/6/1957

Αδελφοί μου,

 

Όπως ξέρετε σήμερα θα συσκεφθούμε για το πιο φλέγον ζήτημα που απασχολεί το χωριό μας, το ζήτημα της ανεγέρσεως νέας εκκλησίας. Τα Σπήλια χρειάζονται εκκλησίαν και δεν θέλει αποδείξεις. Μια εκκλησία ευρύχωρος που να χωρεί όλους, μια εκκλησία με περιεχόμενον που να εμπνέει και να καθοδηγεί εις την εκτέλεσιν των θρησκευτικών καθηκόντων μας, είναι αναγκαία.

 

Σε όλα τα Χριστιανικά χωριά και τις Χριστιανικές πολιτείες η εκκλησία είναι το πιο αγαπητό κτίριο. Σ’ αυτήν τρέχει όλος ο κόσμος και στις χαρές και τις λύπες του. Εκεί ευρίσκει ικανοποίησιν και χαράν που κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να του δώσει. Γι’ αυτό και τα κτίρια των εκκλησιών ξεχωρίζουν από τα σπίτια των κατοίκων. Η εκκλησία είναι το σπίτι του Θεού και οι Χριστιανοί αισθάνονται εξαιρετικήν τιμήν όταν τους δίδεται η ευκαιρία να βοηθήσουν εις την ανέγερσιν της ή τον ευπρεπισμό της. Και οι φτωχότεροι ακόμη προτιμούν να στερηθούν το ψωμί τους παρά να στερηθούν την εκκλησίαν τους.

 

Είναι λοιπόν επιτακτικόν καθήκον μας να ανεγείρωμεν νέαν εκκλησίαν. Δεν πρέπει να διστάσωμεν να πάρωμεν την απόφασίν μας. Να επικαλεσθούμεν την βοήθειαν του προστάτου μας Αγίου Αντωνίου και την δύναμιν του Θεού και να τραβήξωμεν εμπρός εις την εκτέλεσιν του έργου.

 

Χρειαζόμεθα βέβαια χρήματα. Ο κ. Κλέαρχος θα ανακοινώσει τώρα ένα σχέδιον το οποίον και δυνάμεθα να μελετήσωμεν. Είμαι βέβαιος ότι εάν το εγκρίνωμεν θα έχωμεν ασφαλώς και συντόμως την ωραίαν μας εκκλησίαν. Και τότε χαρά σε εκείνους που θα λάβουν μέρος εις την ανέγερσίν της. Η χάρις του Αγίου Αντωνίου και η ευλογία του Θεού θα είναι μαζί τους.

 

Αδελφοί μου, βάλτε το χέρι στην καρδιά σας και κάμετε το καθήκον σας.


Από το αρχείο του Κλέαρχου Κυριακίδη (1902-1984)